Arvoketjuyhteistyö

NCC Suomi, Stora Enso ja Ramboll ovat tehneet ainutlaatuista yhteistyötä palvellakseen loppuasiakkaitaan paremmin. Mitä olemme oppineet matkan varrella?

Yhteistyön ansiosta yritykset ovat oppineet tuntemaan toistensa liiketoimintaa ja asiantuntijoita, mutta ennen kaikkea hankkineet uutta näkemystä ja kehittäneet uusia vähähiilisiä rakentamisen ratkaisuja. Tavoitteena on ollut luoda koko arvoketjun mittainen tarjoama, joka tekee massiivipuusta merkittävän vaihtoehdon teollisen rakennustuotannon pääasialliseksi runkomateriaaliksi. Kun tarjolla on konkreettisia ratkaisuja, joiden päästövaikutukset on havainnollisesti esitetty, voivat rakennuttajat ja kiinteistösijoittajat perustaa päätöksensä luotettavaan tietoon.

Arvoketjun toimijoiden keskinäinen yhteistyö tuo useita etuja rakennussektorille:1. Vähähiilisten ratkaisujen näkyvyyden ja saavutettavuuden parantaminen

Rakentamisen arvoketjun päästötietojen kerääminen ja analysoiminen päätöksenteon tueksi on vaikeaa, koska arvoketju koostuu niin monenlaisista toimijoista. Loppukäyttäjille saatavilla olevia vaihtoehtoja voidaan tarjota tehokkaasti ja laaja-alaisesti vain jos alan eri toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä tarjonnan saattamiseksi näkyväksi. Esimerkiksi erilaisten runkovaihtoehtojen, materiaalien ominaisuuksien ja tarkoituksenmukaisuuden tutkiminen on mahdotonta ilman avointa dialogia kaikkien keskeisten toimijoiden, kuten arkkitehtien, rakennesuunnittelijoiden, materiaalivalmistajien ja rakennushankkeiden päätoteuttajien kesken.

Arvoketjuyhteistyö edistää tiedonjakoa ja tarjoaa olennaista tietoa päätöksenteon tueksi

Kuva 1: Merkittävimmät päätökset rakennusmateriaalien päästöihin liittyen tehdään hyvin varhaisessa vaiheessa päätöksentekoketjua: rakennuksen sijoittajan tai asiakkaan toimesta. Kuitenkin suurin osa päästöistä syntyy materiaalin tuotannossa ja valmistuksessa. Tämä yhteistyö mahdollistaa nopeamman ja läpinäkyvämmän tiedon jakamisen eri vaiheiden päätöksentekijöiden välillä, koska eri toimijat ovat suorassa kontaktissa keskenään. Vasemman puoleinen kuvaaja sovellettu Rakennusteollisuuden Vähähiilisyyden Tiekartasta 2035 (Rakennusteollisuus Ry/Gaia Consulting Oy)2. Varhainen yhteistyö tehostaa suunnittelua

Massiivipuurakentamisen suunnitteluvaihe on pidempi kuin perinteisen teollisen rakentamisen suunnitteluvaihe. Massiivipuuelementtien ja muiden materiaalien yhteensopivuus on suunniteltava ennen kuin elementtien tuotanto voidaan aloittaa. Massiivipuutuotteiden valmistajan, rakennuksen suunnittelijan ja pääurakoitsijan mukanaolo prosessin varhaisessa vaiheessa mahdollistaa rakennuksen suunnittelun kannalta olennaisen tiedon jakamisen ja siten tehokkaamman suunnitteluprosessin. Tiiviimpi yhteistyö arvoketjun toimijoiden kesken auttaa myös loppuasiakasta tutustumaan massiivipuun ominaisuuksiin rakennusmateriaalina.

Kuva 2: Esimerkkiaikataulut perinteisen teollisen rakentamisen projektille ja teollisen massiivipuurakentamisen projektille. Lähde: Ramboll
3. Päästöohjaus paranee rakennuksen suunnitteluvaiheessa

Lisääntyvä sääntely ohjaa rakennusteollisuutta jäljittämään ja laskemaan rakennusprojektien päästöjä, mutta jäljittämisen työkalut sekä laskentamenetelmät ja -metodologiat ovat vasta kehitteillä. Varhainen yhteistyö ja tiedon jakaminen koko arvoketjussa helpottavat tarvittavien päästötietojen saamista, vertailua ja vähähiilisen ratkaisujen valitsemista.
4. Oikotie optimoituihin ratkaisuihin

Arvoketjun mittainen työskentely edistää yhteistä haasteiden ratkaisemista ja hälventää ennakkoluuloja, jotka liittyvät esimerkiksi massiivipuun käyttöön rakennusmateriaalina. Muiden organisaatioiden esittämät näkökulmat voivat tarjota oikotien myös yrityksen omien prosessien ja toimintojen kehittämiseen. Massiivipuu ei välttämättä ole paras materiaalivaihtoehto kaikissa tapauksissa, mutta useista osista arvoketjua kerättyä asiantuntijuutta hyödyntämällä on helpompaa huomata missä ja miten se voi olla täydellinen vähähiilinen materiaalivalinta. Massiivipuu on suhteellisen uusi materiaali teollisen mittakaavan rakentamisessa. Yhteistyö keskeisten alan toimijoiden ja asiantuntijoiden välillä auttaakin sekä rakennusyhtiöitä että heidän asiakkaitaan harkitsemaan massiivipuuta pää- tai hybridirunkomateriaalivaihtoehtona.5. Pitkän aikavälin arvonluonti

Pitkäjänteinen yhteistyö muiden arvoketjun toimijoiden kanssa ei ole yleistä rakennusalalla. Oli kyseessä sitten materiaalien valmistus, rakennusprojektin hallinta tai rakennesuunnittelu, yritykset yleensä keskittyvät omaan tarjoomaansa. Tiivis yhteistyö muiden toimijoiden kanssa saattaa kuitenkin avata ovia uusille liiketoimintamahdollisuuksille. Yhteinen liiketoiminnan kehittäminen mahdollistaa paremmin myös pitkän aikavälin arvonluonnin verrattuna yksittäistä tontinluovutuskilpailua tai rakennusprojektia varten muodostettuun allianssiin.

Tutustu näkemyksiimme massiivipuun päästövähennyspotentiaalista täällä sekä konkreettisista ratkaisuista, joita NCC, Stora Enso ja Ramboll pystyvät tarjoamaan täällä.

Lue lisää organisaatioiden välisestä työskentelystämme täältä.