Moniyritysyhteistyö

Tätä arvoketjun mittaista vähähiilisen rakentamisen yhteistyötä on johtanut Combient Pure, joka edistää organisaatioiden välisten vähähiilisten ratkaisujen luomista.

Moniyritysyhteistyö on vastaus useiden megatrendien ja ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin, ja sen avulla voidaan nopeuttaa kokonaisten toimialojen siirtymää kestävään liiketoimintaan.

Suurille yrityksille organisaatioiden välinen yhteistyö ei ole kaikista tavallisin tapa työskennellä. Myöskään innovointi yhdessä alihankkijan tai asiakkaan kanssa ei ole yleistä. Tällaisen yhteistyön avulla on kuitenkin mahdollista ratkaista haasteita, joita organisaatiot eivät ole onnistuneet ratkaisemaan yksin.

Organisaatioiden välinen yhteistyö auttaa yrityksiä tiedon jakamisessa, nopeassa tuotekehityksessä ja innovoinnissa, liiketoiminnan kehittämisen kustannusten ja riskien vähentämisessä sekä synergioiden löytämisessä. Yhteistyö muiden yritysten kanssa vaatii toisaalta keskittymistä yhteisen arvon määrittämiseen, viestintään ja luottamuksen rakentamiseen. Yhteistyöverkostot ovat harvoin itseohjautuvia ja vaativat myös jonkinlaista kolmannen osapuolen orkestrointia. Tässä yhteistyössä Combient Pure on toiminut yhteistyön neutraalina orkestroijana suunnitellen ja johtaen yritysten ja niiden asiantuntijoiden välistä yhteistyötä.Combient Pure on yhteistyöprojektin aikana tunnistanut seuraavat avaintekijät onnistuneelle arvoketjun laajuiselle yhteistyöprojektille:

 • Yhteisen, jaetun tavoitteen asettaminen osallistuvien yritysten kesken - tiedon jakaminen ja ideointi mahdollistavat yhteisen näkemyksen siitä, mitä pitäisi tehdä yhdessä ja miksi. Projektin tulee myös olla samalla prioriteettitasolla yrityksissä.

 • Johdon tuen varmistaminen yhteistyölle - näin taataan, että tavoitteet on asetettu oikein - projektitiimin täytyy kuitenkin muodostua asiantuntijoista, jotta konkreettisia tuloksia voidaan saavuttaa.

 • Liiketoiminta-arvon varmistaminen kaikille osapuolille neutraalin orkestroijan avulla - projektin suunnittelu ja johtaminen tulee toteuttaa niin, että kaikkien osallistuvien yritysten tarpeet täyttyvät.

 • Luottamuksellisen työympäristön luominen osallistuvien yritysten välille - aktiivisen osallistumisen fasilitointi yritysten välillä säännöllisten tapaamisten ja työpajojen kautta.

 • Saatavilla olevan tiedon ja asiantuntijoiden hyödyntäminen vaikuttavien tulosten saavuttamiseksi – on tärkeää, että työskentelyä tuetaan keräämällä tietoa, järjestämällä asiantuntijahaastatteluja ja kutsumalla ulkopuolisia vieraita. On myös varmistettava, että organisaatioiden kaikkien tarvittavien osastojen edustajat osallistuvat työskentelyyn.

 • Painotus sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä - yhteistyön tulokset ja opit tulee julkaista mahdollisimman laajasti, jotta niillä voidaan saavuttaa laajempi vaikuttavuus.


Kuinka yhteistyö on toteutettu?

Combient Pure on johtanut tätä yritysten välistä yhteistyöprojektia määrittelemällä työhön kuusi keskeistä teemaa. Yhteistyö on toteutettu teemojen mukaisissa työsprinteissä:

 1. Vähähiilisten rakennusmateriaalien tutkiminen asuinkerrostalo- ja toimistorakennuksen malliprojektien pohjalta yhdessä NCC:n ja Stora Enson kanssa

 2. Kiinteistösijoittajien ja -omistajien tarpeiden kartoittaminen haastattelujen sekä NCC:n ja Stora Enson sisäisten työpajojen avulla

 3. Yrityskohtaisten vähähiilistä rakentamista edistävien sisäisten prosessien kehittäminen

 4. Yhteistyön laajentaminen ottamalla suunnitteluyritys mukaan ja uusien suunnitelmien kehittäminen mallihankkeita varten - Ramboll liittyi mukaan yhteistyöhön

 5. Massiivipuun päästövähennyspotentiaalin tutkiminen vaiheissa 1 ja 4 käytettyjen ja tuotettujen suunnitelmien pohjalta

 6. Kehitettyjen vähähiilisten ratkaisujen ja laskelmien viimeistely ja keskeisten havaintojen kokoaminen, viestinnän valmistelu ja liiketoiminnallisista johtopäätöksistä keskusteleminen

Lue lisää organisaatioiden välisestä yhteistyöstä koko arvoketjun kattavien haasteiden ratkaisussa (englanniksi) täältä.